شرکت سهامی مزرعه نمونه  

ساختمان نوسازی مدارس -سایت اداری

گرگان - جانباز20

  

گرگان -آذر 20

 

سالن غذاخوری -دخانیات قرق

 

هنرستان بعثت- کوی ویلا