آدرس : گرگان، مابین شهدا و ترمینال        

شماره تماس:  4- 32627900 017

فکس:           32627902 017

تلفن همراه:     پورنیا  09113711431